Zamówienia będą realizowane dopiero po potwierdzeniu danych firmy i stanów magazynowych producenta. Zamówienia dla osób fizycznych nie będą realizowane.

Dane firmy

BEPPI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod nr KRS: 0000659053 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł słownie pięć tysięcy 00/100 złotych wpłaconym w całości.

NIP:692-154-60-79
Regon:020919466
KRS: 0000659053

Adres siedziby:

Piastowska 4/5
59-220 Legnica